Serveis de gestoria

 

  • Vehicles i conductors: Tramitacions de matriculacions, transferències, baixes, canvis de nom i tot tipus de tràmits amb la Direcció provincial de tràfic.
  • Mercantil: Constitució de tota classe de societats mercantils, amb o sense personalitat jurídica, compravenda, ampliacions de capital, contractes mercantils, etc.
  • Contractes civils: Contractes de lloguer, de col·laboració, d’agents de comerç, etc.
  • Tramitació d’herències.
  • Tramitació de llicències d’activitat, apertures, tancaments, canvi de titularitat davant d’Organismes municipals, etc.
  • Actuacions en el Registre de la Propietat i Mercantil, etc.
  • Actuacions relatives a la presentació, retirada i legalització de documents en general davant dels organismes públics.
  • Administració i gestió de comunitats.
  • Recursos en general.