Compliance

SISTEMES DE GESTIÓ DE COMPLIANCE TRIBUTARI

El passat 28 de febrer de 2019 va ser publicat per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) la Norma UNE 19602 de Sistemes de Gestió de Compliance Tributari, un marc de referència que poden seguir les organitzacions que vulguin fomentar el compliment de les seves obligacions tributàries i mitigar els seus riscos fiscals.

L’objectiu principal d’establir un Sistema de Gestió de Riscos Tributaris d’acord amb la UNE 19602 és acreditar l’absència de voluntat defraudadora de les organitzacions davant de qualsevol inspecció tributària i davant de qualsevol poder judicial, en el cas que la inspecció derivi en un presumpte delicte.

Per a què serveix la Norma UNE 19602?

La implantació d’aquesta Norma i l’obtenció la certificació UNE,   pretén evitar que l’organització:

 • Cometi delictes contra la Hisenda Pública (art. 305 del Codi Penal).
 • Cometi infraccions tributàries que provoquin sancions (d’acord amb la Llei General Tributària).
 • Generar deutes inesperats derivats, de realitzar operacions que encara que no sent objecte de sanció, donin lloc a la liquidació d’una quota tributària més els corresponents interessos de demora.
 • Assumeixi deutes tributàries de tercers (art. 41 i ss. Llei General Tributària).

En que consisteix la UNE 19602?

Aquesta Norma està dividida en diferents actuacions amb la finalitat de garantir el màxim nivell de compliment normatiu i una minimització dels riscos associats amb la normativa tributària:

 • Creació d’una Cultura de Control: L’òrgan de govern i l’alta direcció assumeixen un compromís visible, consistent i sostingut en el temps amb un estàndard de comportament comú i publicat, integrat en la seva cultura.
 • Concreció dels Riscos Tributaris: Detecció de totes les obligacions fiscals de l’entitat analitzant el correcte compliment d’aquestes. Quantificar les contingències detectades (potencials o efectives) i per últim analitzar les anteriors regulacions realitzades per part de l’Administració Tributària, així com les sancions que varen ser imposades.
 • Formació continua: A tots els membres de l’organització, per garantir el correcte compliment de les obligacions fiscals.
 • Control de tots els elements: L’Òrgan de Compliance, s’encarregarà de controlar tots els elements vinculats amb obligacions tributàries.
 • Control de transaccions amb terceres persones o parts vinculades: L’Òrgan de Compliance controlarà les relacions amb tercers i amb parts vinculades per reduir el risc de que l’organització s’hagi de fer càrrec de deutes tributaris de tercers.
 • Creació de canals de comunicació o “Whistleblowing”: Habilitar un canal de denúncia anònim accessible a tothom.
 • Creació d’un procediment d’investigació de denúncies.
 • Avaluació periòdica del sistema de compliment.
 • Informes de Compliance Tributari a l’Òrgan de Govern i a l’Alta Direcció: L’Òrgan de Compliance reportarà la situació amb els riscos tributaris, així com els canvis en els requisits del Compliance Tributari, els resultats de l’avaluació del compliment, propostes correctores, etc.
 • Anàlisi dels incompliments i accions correctives: implantació de mecanismes de caràcter correctiu que permetin a l’organització minimitzar els seus riscos tributaris.

Avantatges derivades de l’aplicació d’un Sistema de Compliance

Cal posar especial èmfasi en els principals avantatges derivats de l’aplicació d’un Sistema de Compliance Tributari en l’organització:

 • Atenuació o eximent de responsabilitat penal per la comissió de delictes contra Hisenda Pública.
 • Prova de voluntat de compliment de les obligacions tributàries davant a la comissió de sancions administratives.
 • Reducció de la ligitositat i augment de la seguretat.
 • Increment del control empresarial.
 • Millora d’imatge davant les licitacions públiques.
 • Millora de la reputació de l’empresa.